• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۲۹۴،۱۶۶.۶۸
   -۷،۹۱۵.۴۶
  • ارزش بازار
  • ۱۰،۷۵۰،۸۶۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۷    ۱۳:۲۲
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۷،۵۱۸
 • حجم معاملات: ۲۷،۷۷۸،۹۶۲
 • قیمت دیروز: ۷،۹۱۳
 • درصد تغییر قیمت:
  -۴.۹۹
اطلاعات نماد سمگا(گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی) در گروه هتل و رستوران
وضعیت نماد: مجاز

نمودار تغییر قیمت کندل استیک

نمودار تغییر قیمت آخرین روز معاملات

سابقه‌ی معاملات امروز نماد

ساعت پایانی کمترین بیشترین قیمت تعداد حجم ارزش
۰۹:۰۳ ۷،۸۶۶ ۷،۸۶۰ ۷،۸۶۱ ۷،۹۰۰ ۶۳ ۲۰۳،۳۷۲ ۱،۵۹۹،۶۸۶،۰۳۳
۰۹:۰۸ ۷،۸۲۵ ۷،۸۱۳ ۷،۹۰۰ ۷،۷۸۰ ۲۲۵ ۷۴۷،۶۰۲ ۵،۸۴۹،۶۵۳،۳۶۶
۰۹:۱۳ ۷،۸۰۴ ۷،۷۵۰ ۷،۹۰۰ ۷،۷۵۳ ۳۵۹ ۱،۱۰۸،۸۷۳ ۸،۶۵۳،۵۰۰،۵۱۶
۰۹:۱۹ ۷،۷۵۶ ۷،۶۷۲ ۷،۹۰۰ ۷،۶۷۶ ۶۶۹ ۲،۱۲۶،۴۲۲ ۱۶،۴۹۲،۶۵۵،۷۵۸
۰۹:۲۲ ۷،۷۳۷ ۷،۶۸۰ ۷،۹۰۰ ۷،۶۴۱ ۸۴۷ ۲،۵۵۶،۶۷۳ ۱۹،۷۷۹،۸۸۸،۱۵۰
۰۹:۲۸ ۷،۷۱۳ ۷،۶۰۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۲۲ ۱،۱۶۰ ۳،۵۶۶،۱۸۵ ۲۷،۵۰۶،۵۳۷،۰۲۷
۰۹:۳۳ ۷،۶۹۲ ۷،۶۰۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۱۵ ۱،۳۸۷ ۴،۴۷۵،۲۰۳ ۳۴،۴۲۲،۷۷۵،۹۴۴
۰۹:۳۴ ۷،۶۹۰ ۷،۶۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۶۱۴ ۱،۴۲۳ ۴،۶۱۰،۲۰۲ ۳۵،۴۵۰،۷۴۲،۴۴۲
۰۹:۴۳ ۷،۶۲۳ ۷،۵۸۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۵۰ ۲،۱۵۱ ۷،۲۶۸،۷۰۴ ۵۵،۴۱۰،۰۰۵،۵۰۰
۰۹:۴۴ ۷،۶۲۲ ۷،۴۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۷۰ ۲،۱۶۲ ۷،۳۲۹،۵۸۳ ۵۵،۸۶۷،۷۰۸،۵۰۸
۰۹:۴۸ ۷،۶۱۴ ۷،۴۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۰۰ ۲،۳۲۳ ۷،۸۹۴،۵۸۵ ۶۰،۱۱۰،۳۵۴،۶۱۸
۰۹:۵۹ ۷،۵۹۵ ۷،۴۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۵۶ ۲،۷۷۶ ۹،۵۷۷،۱۶۹ ۷۲،۷۳۷،۸۲۵،۴۹۲
۱۰:۰۴ ۷،۵۹۴ ۷،۴۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۸۸ ۲،۹۲۰ ۱۰،۱۰۷،۷۹۵ ۷۶،۷۵۸،۰۹۸،۸۰۴
۱۰:۰۹ ۷،۵۸۶ ۷،۴۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۱۱ ۳،۱۴۴ ۱۱،۲۰۴،۳۵۲ ۸۴،۹۹۵،۰۱۵،۳۴۲
۱۰:۱۴ ۷،۵۸۰ ۷،۴۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۹۰ ۳،۴۰۰ ۱۱،۹۵۹،۱۲۸ ۹۰،۶۵۵،۲۰۶،۱۱۳
۱۰:۱۹ ۷،۵۷۳ ۷،۴۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۱۰ ۳،۷۰۳ ۱۲،۶۸۱،۴۳۷ ۹۶،۰۳۹،۴۹۲،۳۷۳
۱۰:۲۴ ۷،۵۵۲ ۷،۴۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۳۱۳ ۴،۲۴۹ ۱۴،۳۰۵،۲۱۶ ۱۰۸،۰۳۱،۶۶۵،۳۱۲
۱۰:۲۸ ۷،۵۴۲ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۳۹۹ ۴،۴۵۶ ۱۵،۰۵۷،۹۶۷ ۱۱۳،۵۶۱،۰۷۷،۲۹۳
۱۰:۳۴ ۷،۵۳۴ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۳۴۰ ۴،۷۷۶ ۱۵،۷۳۷،۹۸۸ ۱۱۸،۵۷۰،۷۴۱،۴۲۲
۱۰:۳۹ ۷،۵۲۸ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۳۶۰ ۴،۹۵۴ ۱۶،۲۵۴،۴۲۳ ۱۲۲،۳۶۸،۱۱۵،۵۹۷
۱۰:۴۴ ۷،۵۲۵ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۳۶۰ ۵،۰۹۶ ۱۶،۵۷۳،۶۰۶ ۱۲۴،۷۱۷،۶۲۵،۵۱۵
۱۰:۴۹ ۷،۵۲۰ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۳۷۰ ۵،۲۷۹ ۱۷،۱۴۳،۰۸۷ ۱۲۸،۹۰۹،۸۸۳،۴۴۳
۱۰:۵۴ ۷،۵۱۷ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۳۷۷ ۵،۴۱۴ ۱۷،۴۹۶،۳۰۶ ۱۳۱،۵۱۵،۰۲۱،۶۹۴
۱۰:۵۹ ۷،۵۱۴ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۳۹۰ ۵،۵۴۴ ۱۷،۸۳۹،۵۰۶ ۱۳۴،۰۴۸،۶۳۱،۲۶۱
۱۱:۰۳ ۷،۵۱۰ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۶۸ ۵،۶۸۷ ۱۸،۴۹۴،۵۶۵ ۱۳۸،۸۹۵،۲۴۰،۷۹۴
۱۱:۰۸ ۷،۵۱۰ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۷۵ ۵،۷۹۶ ۱۸،۷۸۶،۶۱۲ ۱۴۱،۰۸۰،۶۰۹،۷۱۹
۱۱:۱۴ ۷،۵۰۹ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۵۰ ۶،۰۰۱ ۱۹،۹۹۹،۳۸۰ ۱۵۰،۱۶۸،۹۶۳،۹۷۰
۱۱:۱۹ ۷،۵۰۹ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۰۲ ۶،۱۲۲ ۲۰،۱۸۶،۰۷۸ ۱۵۱،۵۷۴،۶۱۴،۰۹۴
۱۱:۲۳ ۷،۵۰۹ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۱۳ ۶،۱۹۸ ۲۰،۲۷۷،۶۵۸ ۱۵۲،۲۶۳،۳۶۷،۲۳۰
۱۱:۲۹ ۷،۵۰۹ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۱۴ ۶،۳۰۰ ۲۰،۴۶۰،۵۷۳ ۱۵۳،۶۳۸،۲۵۳،۷۴۱
۱۱:۳۴ ۷،۵۰۸ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۴۵ ۶،۴۷۹ ۲۱،۱۳۰،۰۹۲ ۱۵۸،۶۴۸،۵۰۲،۹۲۲
۱۱:۳۹ ۷،۵۰۸ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۷۷ ۶،۵۵۷ ۲۱،۴۸۸،۳۴۳ ۱۶۱،۳۲۵،۴۳۸،۰۵۱
۱۱:۴۴ ۷،۵۰۶ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۵۵ ۶،۶۹۹ ۲۱،۹۳۶،۲۴۰ ۱۶۴،۶۶۳،۴۱۸،۳۰۶
۱۱:۴۸ ۷،۵۰۶ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۴۰ ۶،۷۷۵ ۲۲،۱۹۷،۵۹۷ ۱۶۶،۶۰۸،۳۳۱،۵۶۴
۱۱:۵۴ ۷،۵۰۴ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۷۰ ۶،۸۸۹ ۲۳،۰۲۶،۵۲۶ ۱۷۲،۷۸۹،۵۶۴،۹۲۷
۱۱:۵۹ ۷،۵۰۴ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۴۷ ۷،۰۰۷ ۲۳،۴۲۹،۰۶۳ ۱۷۵،۸۰۶،۵۵۴،۲۲۶
۱۲:۰۳ ۷،۵۰۵ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۷۳ ۷،۱۴۴ ۲۳،۸۳۴،۴۸۱ ۱۷۸،۸۷۱،۸۲۳،۲۳۵
۱۲:۰۸ ۷،۵۰۵ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۴۱ ۷،۲۷۴ ۲۴،۱۵۰،۰۵۸ ۱۸۱،۲۵۵،۲۷۶،۷۵۰
۱۲:۱۳ ۷،۵۰۵ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۰۰ ۷،۵۱۵ ۲۴،۸۷۸،۸۲۸ ۱۸۶،۷۲۶،۲۴۴،۵۰۱
۱۲:۱۹ ۷،۵۰۵ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۴۵ ۷،۶۷۳ ۲۵،۷۶۴،۷۳۱ ۱۹۳،۳۷۶،۶۴۰،۹۲۲
۱۲:۲۴ ۷،۵۰۶ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۲۹ ۷،۸۳۹ ۲۶،۳۷۳،۲۹۲ ۱۹۷،۹۵۴،۱۷۵،۳۷۰
۱۲:۲۹ ۷،۵۰۶ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۰۳ ۸،۱۴۳ ۲۷،۵۶۳،۲۵۰ ۲۰۶،۸۸۴،۱۳۰،۱۱۱
۱۲:۳۰ ۷،۵۰۶ ۷،۳۱۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۱۸ ۸،۱۸۹ ۲۷،۷۷۸،۹۶۲ ۲۰۸،۵۰۴،۸۶۷،۷۵۰
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus